ВІДКЛАДАННЯ ЗАЛИШКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ПОСТРІЛУ ПРИ ПОСТРІЛАХ З ПІСТОЛЕТІВ «FORT 12R» ТА «AE 790G1»

Автор(и)

  • Юрій Куслій Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3723-5108
  • Володимир Мішалов Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7617-1709
  • Володимир Школьніков Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8233-1863
  • Юрій Шевчук Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1069-9287
  • Євген Костенко Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгорож, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3997-2371

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2023.8

Ключові слова:

залишкові компоненти пострілу, вогнепальна травма, вогнепальні ушкодження, нелетальна зброя, вогнепальна зброя, рентгенофлуоресцентна спектроскопія

Анотація

Ключовим елементом передраневої балістики, що становить особливий інтерес для судово-медичних експертів і криміналістів, лишаються залишкові компоненти пострілу, що представлені дрібними сфероїдами. І хоча класично найбільша увага приділяється так званим «китам судової балістики» стибію, плюмбуму та барію, саме співвідношення та наявність інших мікроелементів відіграють важливу роль у можливості ідентифікації вогнепальної зброї й інших обставин, що можуть цікавити органи дізнання.

Мета роботи. Дослідження особливостей відкладення залишкових компонентів пострілу, а саме мікроелементів на трасуючому об’єкті, при пострілах з пістолетів «FORT 12R» і «AE 790G1».

Матеріали та методи. Були виготовлені 120 желатинових блоків, поділені на дві групи по 60 блоків, що підлягали відстрілу з пістолетів «FORT 12R» та «AE 790G1». Всередині кожної групи були сформовані підгрупи по 15 блоків залежно від матеріалу покриву, а саме: голі блоки, блоки, покриті бавовняною тканиною, джинсовою тканиною чи шкірозамінником. Блоки в кожній підгрупі підлягали відстрілу з різних дистанцій: впритул (5 блоків), 25 см (5 блоків) і 50 см (5 блоків). Після відстрілу виконували рентгенофлуоресцентну спектроскопію з метою встановлення елементарного складу, хромато-мас-спектрометричний метод та інфрачервону мікроскопію на суміщеному ІЧ-Фур’є спектрометрі для виявлення компонентів пороху. Отримані показники підлягали статистичній обробці в програмі «Statistica 6.0».

Результати. Найбільша кількість достовірних відмінностей була виявлена при дослідженні відкладання елементів, як-от свинець і залізо, менша кількість – при аналізі цинку, а при вивченні міді будь-яких відмінностей між досліджуваними групами встановлено не було; при аналізі компонентів пороху було виявлено, що вони здебільшого присутні при пострілах з «AE 790G1» впритул у блоки, вкриті джинсовою тканиною.

Висновки. Встановлені численні достовірні відмінності між досліджуваними групами щодо елементів, як-от свинець, залізо та цинк, дозволяють застосовувати їх з метою подальшої ідентифікації дистанції пострілу та знаряддя.

Посилання

Beatty JA, Stopyra JP, Slish JH, Bozeman WP. Injury patterns of less lethal kinetic impact projectiles used by law enforcement officers. J Forensic Leg Med [Internet]. 2020 Jan [cited 06 Feb 2023];69:101892. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1752928X18305559?via%3Dihub doi: 10.1016/j.jflm.2019.101892

Бобков ПЮ, Лебедь МФ, Перебетюк АМ, Гунас ВІ. Судово-медична характеристика вогнепальних пошкоджень шкірозамінника при пострілах із пістолета «Форт-17Р». Буковинський медичний вісник. 2019;23(2):51-6. doi: 10.24061/2413-0737.XXIII.2.90.2019.33

Fackler ML, Malinowski JA. The wound profile: a visual method for quantifying gunshot wound components. J Trauma. 1985;25(6):522-9.

Гунас ВІ, Неприлюк РГ, Хомук НМ, Товбух ЛП, Рижак ЮВ. Особливості формування тимчасової пульсуючої порожнини при пострілі впритул з пістолета «Форт-12РМ» в одягнутий імітатор людського торса. Судово-медична експертиза. 2020;(2):45-52. doi: 10.24061/2707-8728.2.2020.7

Гуров ОМ, Куценко СВ, Щербак ВВ, Сапєлкін ВВ. Математичне моделювання відстані пострілу з пістолетів «Форт12» та «Форт-14ТП» за розподілом продуктів пострілу на бавовняній тканині. Буковинський медичний вісник. 2019;23(2):79-83. doi: 10.24061/2413-0737.XXIII.2.90.2019.38

Hiquet J, Gromb-Monnoyeur S. Severe craniocerebral trauma with sequelae caused by Flash-Ball® shot, a less-lethal weapon: Report of one case and review of the literature. Med Sci Law. 2016;56(3):237-40. doi: 10.1177/0025802415587320

Hofer R, Wyss P. The use of unburned propellant powder for shooting-distance determination. Part II: Diphenylamine reaction. Forensic Sci Int. 2017;278:24-31. doi: 10.1016/j.forsciint.2017.06.022

Merli D, Amadasi A, Mazzarelli D, Cappella A, Castoldi E, Ripa S, et al. Comparison of different swabs for sampling inorganic gunshot residue from gunshot wounds: applicability and reliability for the determination of firing distance. J Forensic Sci. 2019;64(2):558-64. doi: 10.1111/1556-4029.13870

Mishalov VD, Petroshak OYu, Hoholyeva TV, Gurina OO, Gunas VІ. Forensic assessment of gunshot injuries in Maidan Nezalezhnosti protesters. Світ медицини та біології. 2019;3(69):118-22. doi: 10.26724/2079-8334-2019-3-69-118-122

Salemi JL, Jindal V, Wilson RE, Mogos MF, Aliyu MH, Salihu HM. Hospitalizations and healthcare costs associated with serious, non-lethal firearm-related violence and injuries in the United States, 1998‐2011. Fam Med Community Health. 2015;3(2):8-19. doi: 10.15212/FMCH.2015.0115

Turillazzi E, Di Peri GP, Nieddu A, Bello S, Monaci F, Neri M, et al. Analytical and quantitative concentration of gunshot residues (Pb, Sb, Ba) to estimate entrance hole and shooting-distance using confocal laser microscopy and inductively coupled plasma atomic emission spectrometer analysis: An experimental study. Forensic Sci Int. 2013;231(1-3):142-9. doi: 10.1016/j.forsciint.2013.04.006

Vinokurov A, Zelkowicz A, Wolf E(U), Zeichner A. The influence of a possible contamination of the victim's clothing by gunpowder residue on the estimation of shooting distance. Forensic Sci Int. 2010;194(1-3):72-6. doi: 10.1016/j.forsciint.2009.10.011

Wongpakdee T, Buking S, Ratanawimarnwong N, Saetear P, Uraisin K, Wilairat P, et al. Simple gunshot residue analyses for estimating firing distance: Investigation with four types of fabrics. Forensic Sci Int [Internet]. 2021 Dec [cited 21 Feb 2023];329:111084. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0379073821004047?via%3Dihub doi: 10.1016/j.forsciint.2021.111084

Zain ZM, Jaluddin SN, Halim MIA, Subri MSM. The effect of type of firearm and shooting distance on pattern distribution, particle dispersion and amount of gunshot residue. Egypt J Forensic Sci [Internet]. 2021 May [cited 21 Feb 2023];11:10. Available from: https://ejfs.springeropen.com/articles/10.1186/s41935-021-00225-7#citeas doi: 10.1186/s41935-021-00225-7

References

Beatty JA, Stopyra JP, Slish JH, Bozeman WP. Injury patterns of less lethal kinetic impact projectiles used by law enforcement officers. J Forensic Leg Med [Internet]. 2020 Jan [cited 06 Feb 2023];69:101892. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1752928X18305559?via%3Dihub doi: 10.1016/j.jflm.2019.101892

Bobkov PIu, Lebed' MF, Perebetiuk AM, Hunas VI. Sudovo-medychna kharakterystyka vohnepal'nykh poshkodzhen' shkirozaminnyka pry postrilakh iz pistoleta «Fort-17R» [Forensic characteristics of damages to artificial leather caused by gunshots from a "Fort-17R" pistol]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2019;23(2):51-6. doi: 10.24061/2413-0737.XXIII.2.90.2019.33 (in Ukrainian)

Fackler ML, Malinowski JA. The wound profile: a visual method for quantifying gunshot wound components. J Trauma. 1985;25(6):522-9.

Hunas VI, Nepryliuk RH, Khomuk NM, Tovbukh LP, Ryzhak YuV. Osoblyvosti formuvannia tymchasovoi pul'suiuchoi porozhnyny pry postrili vprytul z pistoleta «Fort-12RM» v odiahnutyi imitator liuds'koho torsa [Features of formation of a temporary pulsating cavity at a contact shot from the «Fort-12RM» pistol in the dressed simulator of a human torso]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2020;(2):45-52. doi: 10.24061/2707-8728.2.2020.7 (in Ukrainian)

Hurov OM, Kutsenko SV, Scherbak VV, Sapielkin VV. Matematychne modeliuvannia vidstani postrilu z pistoletiv «Fort12» ta «Fort-14TP» za rozpodilom produktiv postrilu na bavovnianii tkanyni [Mathematical modeling of shooting distance from “Fort-12” and “Fort-14 TP” pistols on the distribution of gunshot residues on cotton fabric]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2019;23(2):79-83. doi: 10.24061/2413-0737.XXIII.2.90.2019.38 (in Ukrainian)

Hiquet J, Gromb-Monnoyeur S. Severe craniocerebral trauma with sequelae caused by Flash-Ball® shot, a less-lethal weapon: Report of one case and review of the literature. Med Sci Law. 2016;56(3):237-40. doi: 10.1177/0025802415587320

Hofer R, Wyss P. The use of unburned propellant powder for shooting-distance determination. Part II: Diphenylamine reaction. Forensic Sci Int. 2017;278:24-31. doi: 10.1016/j.forsciint.2017.06.022

Merli D, Amadasi A, Mazzarelli D, Cappella A, Castoldi E, Ripa S, et al. Comparison of different swabs for sampling inorganic gunshot residue from gunshot wounds: applicability and reliability for the determination of firing distance. J Forensic Sci. 2019;64(2):558-64. doi: 10.1111/1556-4029.13870

Mishalov VD, Petroshak OYu, Hoholyeva TV, Gurina OO, Gunas VІ. Forensic assessment of gunshot injuries in Maidan Nezalezhnosti protesters. Svit medytsyny ta biolohii. 2019;3(69):118-22. doi: 10.26724/2079-8334-2019-3-69-118-122

Salemi JL, Jindal V, Wilson RE, Mogos MF, Aliyu MH, Salihu HM. Hospitalizations and healthcare costs associated with serious, non-lethal firearm-related violence and injuries in the United States, 1998‐2011. Fam Med Community Health. 2015;3(2):8-19. doi: 10.15212/FMCH.2015.0115

Turillazzi E, Di Peri GP, Nieddu A, Bello S, Monaci F, Neri M, et al. Analytical and quantitative concentration of gunshot residues (Pb, Sb, Ba) to estimate entrance hole and shooting-distance using confocal laser microscopy and inductively coupled plasma atomic emission spectrometer analysis: An experimental study. Forensic Sci Int. 2013;231(1-3):142-9. doi: 10.1016/j.forsciint.2013.04.006

Vinokurov A, Zelkowicz A, Wolf E(U), Zeichner A. The influence of a possible contamination of the victim's clothing by gunpowder residue on the estimation of shooting distance. Forensic Sci Int. 2010;194(1-3):72-6. doi: 10.1016/j.forsciint.2009.10.011

Wongpakdee T, Buking S, Ratanawimarnwong N, Saetear P, Uraisin K, Wilairat P, et al. Simple gunshot residue analyses for estimating firing distance: Investigation with four types of fabrics. Forensic Sci Int [Internet]. 2021 Dec [cited 21 Feb 2023];329:111084. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0379073821004047?via%3Dihub doi: 10.1016/j.forsciint.2021.111084

Zain ZM, Jaluddin SN, Halim MIA, Subri MSM. The effect of type of firearm and shooting distance on pattern distribution, particle dispersion and amount of gunshot residue. Egypt J Forensic Sci [Internet]. 2021 May;11:10. Available from: https://ejfs.springeropen.com/articles/10.1186/s41935-021-00225-7#citeas doi: 10.1186/s41935-021-00225-7

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження