ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ В АСПЕКТІ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВИДУ ТРАВМУЮЧОГО СНАРЯДА ПРИ УШКОДЖЕННЯХ З ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА НАБЛИЖЕНОЇ ДО НЕЇ ЗА СВОЇМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Автор(и)

  • Юлія Змієвська Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Ukraine
  • Іван Савка Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2969-1306
  • Ігор Балук Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. Чернівці, Ukraine
  • Віталій Гринюк Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. Чернівці, Ukraine
  • Андрій Бізер Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2023.6

Ключові слова:

вогнепальні тілесні ушкодження, вогнепальна зброя, судово-медична експертиза, 3D-моделювання

Анотація

Впровадження сучасних доказових методів досліджень є досить важливим у процесі здійснення судово-медичних експертиз. Одним з них є 3D-моделювання тілесних ушкоджень різного генезу, що все ширше впроваджують у теорію та практику судової медицини як вітчизняні, так і закордонні науковці. У статті продемонстровані нові можливості під час проведення диференційної діагностики виду травмуючого снаряда, що відкриваються завдяки впровадженню методу 3D-моделювання в процес дослідження ушкоджень з вогнепальної зброї чи наближеної до неї за своїми характеристиками.

Мета роботи. Удосконалення процесу судово-медичної диференційної діагностики виду травмуючого снаряда шляхом 3D-моделювання тілесних ушкоджень, спричинених з дрібнокаліберної вогнепальної зброї або наближеної до неї за своїми характеристиками, створення можливостей щодо впровадження технік 3D-моделювання в повсякденну практичну роботу лікарів судово-медичних експертів і судово-медичних криміналістів з можливістю подальшого долучення отриманих результатів до матеріалів кримінальних проваджень.

Матеріали та методи. Матеріалом дослідження слугували результати експериментальних досліджень при пострілах з дрібнокаліберної вогнепальної зброї та револьвера для відстрілу патронів «Флобера». Вимірювання були здійснені як засобами традиційної вимірювальної техніки, так і в процесі проведеного 3D-моделювання вхідної вогнепальної рани на шкірі свині, з боку підшкірно-жирової клітковини та ранового каналу на різних його проміжках у балістичному пластиліні Roma Plastilina № 1 (США) для виконання стендових балістичних випробувань за стандартами NIJ, HOSDB. Отримані результати були опрацьовані з використанням загальноприйнятих у медицині методів варіаційної статистики.

Результати. У роботі наведені основні показники та встановлені взаємозалежності між параметрами при пострілах з револьвера для відстрілу патронів «Флобера» та дрібнокаліберної вогнепальної зброї та морфологічними ознаками вогнепальних ушкоджень. Визначені прямі середні та сильні кореляційні зв’язки між початковою швидкістю, кінетичною і питомою енергією кулі та довжиною ранового каналу, діаметром вхідної рани при її 3D-моделюванні, діаметрами ранового каналу в середній його частині та на виході, виміряними традиційними вимірювальними засобами та встановленими в процесі їх 3D-моделювання (р≤0,05).

Висновки. Впровадження методу 3D-моделювання дозволяє з більшою на порядок точністю досліджувати лінійні розміри всіх складових вогнепального ушкодження, створювати, вивчати, тривалий час зберігати їх в електронному архіві, за необхідності повторно та дистанційно аналізувати експертами різних установ і спеціальностей, підвищити наочність та об’єктивність при виконанні судово-медичних експертиз у випадках вогнепальних ушкоджень.

Посилання

Мішалов ВД, Хохолєва ТВ, Петрошак ОЮ, Гуріна ОО, Бачинський ВТ, Кривда ГФ, та ін. Особливості вогнестрільних ушкоджень, заподіяних сучасними набоями до короткоствольної зброї. Здобутки і перспективи досліджень. Судово-медична експертиза. 2018;1:55-62. doi: 10.24061/2707-8728.1.2018.14

Куслій ЮЮ, Хомук НМ, Богданова АЮ, Сурко ІЄ, Сергеєва ЮЮ. Сучасний стан експертних наукових досліджень вітчизняної вогнепальної зброї та набоїв до неї в Україні. Судово-медична експертиза. 2021;2:31-8. doi: 10.24061/2707-8728.2.2021.4

Франчук ВВ. 3D-технології в медицині та судово-медичній практиці: сучасний стан і перспективи впровадження. Судово-медична експертиза. 2022;1:35-9. doi: 10.24061/2707-8728.1.2022.5

Schweitzer W, Thali M, Aldomar E, Ebert L. Overview of the use of 3D printing in forensic medicine. Rechtsmedizin. 2020;30:292-9. doi: 10.1007/s00194-020-00412-1

Puentes K, Taveira F, Madureira AJ, Santos A, Magalhães T. Three-dimensional reconstitution of bullet trajectory in gunshot wounds: a case report. J Forensic Leg Med. 2009;16(7):407-10. doi: 10.1016/j.jflm.2009.04.003

Мішалов ВД, Михайленко ОВ, Зозуля ВМ. Оцінка конструктивних особливостей патронів «Флобер», споряджених 4 мм кулями, та виробів для реалізації пострілів ними. Судово-медична експертиза. 2011;3:20-5.

Зозуля ВМ. Медико-статистичний аналіз ушкоджень, заподіяних при виконанні пострілів із вогнепальної, пневматичної зброї та засобів ударно-травматичної дії, за даними Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи. Судово-медична експертиза. 2011;4:21-3.

Зозуля ВМ. Судово-медична характеристика ушкоджень, заподіяних пістолетними патронами «Флобер» 4 мм, у захищені одягом грудну клітку і живіт з різних відстаней. Судово-медична експертиза. 2012;5:22-5.

References

Mishalov VD, Khokholieva TV, Petroshak OIu, Hurina OO, Bachyns'kyi VT, Kryvda HF, ta in. Osoblyvosti vohnestril'nykh ushkodzhen', zapodiianykh suchasnymy naboiamy do korotkostvol'noi zbroi. Zdobutky i perspektyvy doslidzhen' [Features of harmful damages caused by current arrangements of contemporary arrangements. Expenses and perspectives of research]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2018;1:55-62. doi: 10.24061/2707-8728.1.2018.14 (in Ukrainian)

Kuslii YuIu, Khomuk NM, Bohdanova AIu, Surko IIe, Serheieva YuIu. Suchasnyi stan ekspertnykh naukovykh doslidzhen' vitchyznianoi vohnepal'noi zbroi ta naboiv do nei v Ukraini [The current state of expert research of domestic firearms and cartridges for them in Ukraine]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2021;2:31-8. doi: 10.24061/2707-8728.2.2021.4 (in Ukrainian)

Franchuk VV. 3D-tekhnolohii v medytsyni ta sudovo-medychnii praktytsi: suchasnyi stan i perspektyvy vprovadzhennia [3D-technologies in medicine and forensic medical practice: current status and prospects for implementation]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2022;1:35-9. doi: 10.24061/2707-8728.1.2022.5 (in Ukrainian)

Schweitzer W, Thali M, Aldomar E, Ebert L. Overview of the use of 3D printing in forensic medicine. Rechtsmedizin. 2020;30:292-9. doi: 10.1007/s00194-020-00412-1

Puentes K, Taveira F, Madureira AJ, Santos A, Magalhães T. Three-dimensional reconstitution of bullet trajectory in gunshot wounds: a case report. J Forensic Leg Med. 2009;16(7):407-10. doi: 10.1016/j.jflm.2009.04.003

Mishalov VD, Mykhailenko OV, Zozulia VM. Otsinka konstruktyvnykh osoblyvostei patroniv «Flober», sporiadzhenykh 4 mm kuliamy, ta vyrobiv dlia realizatsii postriliv nymy [Estimation of structural features of cartridges of «Flober», equipped 4 mm by bullets, and wares for realization of shots by them]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2011;3:20-5. (in Ukrainian)

Zozulia VM. Medyko-statystychnyi analiz ushkodzhen', zapodiianykh pry vykonanni postriliv iz vohnepal'noi, pnevmatychnoi zbroi ta zasobiv udarno-travmatychnoi dii, za danymy Zhytomyrs'koho oblasnoho biuro sudovo-medychnoi ekspertyzy [Medical and statistical analysis of injuries caused by shots from firearms, pneumatic weapons and means of shock and trauma, according to the Zhytomyr Regional Bureau of Forensic Medicine]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2011;4:21-3. (in Ukrainian)

Zozulia VM. Sudovo-medychna kharakterystyka ushkodzhen', zapodiianykh pistoletnymy patronamy «Flober» 4 mm, u zakhyscheni odiahom hrudnu klitku i zhyvit z riznykh vidstanei [Forensic medical characteristics shooting-iron pektorale et abdominale cartridge of «Flober», equipped 4 mm by bullets]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2012;5:22-5. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження