ОСОБЛИВОСТІ ВІДКЛАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ЧИННИКІВ ПОСТРІЛУ ПРИ ПОСТРІЛАХ З ПІСТОЛЕТІВ «ФОРТ 9Р» ТА «ФОРТ 17Р»

Автор(и)

  • Анатолій Перебетюк Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3745-268X
  • Сергій Прокопенко Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4886-7573
  • Людмила Фоміна Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1695-3442
  • Валерій Гунас Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4260-2301
  • Олена Тереховська Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4127-218X

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2022.6

Ключові слова:

судово-медична експертиза, вогнепальна травма, вогнепальні ушкодження, нелетальна зброя, кіптява, додаткові чинники пострілу, вогнепальна зброя

Анотація

Додаткові чинники пострілу є одним з ключових речових доказів, які досліджують у випадку вогнепальної травми з метою встановлення відстані та ідентифікації знаряддя пострілу, що засвідчено результатами численних наукових робіт. Проте публікації, що стосуються дослідження нелетальної вогнепальної зброї, є одиночними і неповними як у світовій, так і у вітчизняній науковій літературі.

Мета роботи – дослідити відкладання додаткових чинників пострілу на різних матеріалах покриву та голих блоках, що імітують тканини тіла людини на різних відстанях пострілу при застосуванні пістолетів «Форт 9Р» та «Форт 17Р».

Матеріал і методи. З метою досягнення поставленої мети проведено відстріл 120 желатинових блоків, покритих різними видами тканин або залишені без покриття. Відстріл проводили з застосуванням пістолетів «Форт 9Р» та «Форт 17Р». Відстріляні блоки досліджували на предмет наявності кіптяви з застосуванням описового методу та мікроскопічного дослідження і в подальшому з застосуванням хромато-мас-спектрометричного методу дослідження та інфрачервоної мікроскопії на суміщеному ІЧ-Фур’є спектрометрі з метою виявлення дифеніламіну та централіту.

Результати. При пострілах з «Форт 9Р» та «Форт 17Р» накладання кіптяви спостерігається на відстані пострілу впритул та 25 см на всіх досліджуваних блоках, а також тільки при пострілах з «Форт 17Р» у зразки, покриті бавовняною тканиною, та у голі блоки кіптяву виявляли мікроскопічно на відстані пострілу 50 см; дифеніламін та централіт спостерігався при пострілах з «Форт 9Р» у голі блоки (впритул та 25 см) та блоки, вкриті шкірозамінником (25 см), у той час, як при пострілах з «Форт 17Р» виявляли тільки на відстані пострілу 25 см на зразках, вкритих джинсовою тканиною.

Висновки. Наявність одягу та особливості матеріалу його виготовлення докорінно змінюють макро-, мікроскопічну та лабораторну картину відкладання додаткових чинників пострілу при різних відстанях пострілу з використанням пістолету «Форт 9Р» та «Форт 17Р», за винятком відкладання кіптяви при пострілах з пістолету «Форт 9Р».

Посилання

Monuteaux MC, Lee LK, Hemenway D, Mannix R, Fleegler EW. Firearm Ownership and Violent Crime in the U.S.: An Ecologic Study. Am J Prev Med. 2015;49(2):207-14. doi: 10.1016/j.amepre.2015.02.008

Mishalov VD, Petroshak OYu, Hoholyeva TV, Gurina OO, Gunas VІ. Forensic assessment of gunshot injuries in Maidan Nezalezhnosti protesters. Світ медицини та біології. 2019;3(69):118-22. doi: 10.26724/2079-8334-2019-3-69-118-122

Змієвська ЮГ, Савка ІГ. Особливості вітчизняного розвитку можливостей судово-медичної діагностики вогнепальних ушкоджень. Судово-медична експертиза. 2021;1:3-10. doi: 10.24061/2707-8728.1.2021.1

Mikhailenko OV, Roshchin HH, Dyadik ОО, Irkin IV, Malisheva TA, Kostenko YeYa, et al. Efficiency of Determination of Elemental Composition of Metals and their Topography in Objects of Biological Origin Using Spectrometers. Indian J Forensic Med Toxicol. 2021;15(1):1278-84. doi: 10.37506/ijfmt.v15i1.13592

Bachinskyi VT, Vanchulyak OYa, Savka IG, Kozlov SV, Zubko MD. Forensic assessment of gunshot injuries using modern optical research methods. Світ медицини та біології. 2020;1(71):159-63. doi: 10.26724/2079-8334-2020-1-71-159-163

Гунас ВІ, Неприлюк РГ, Хомук НМ, Товбух ЛП, Рижак ЮВ. Особливості формування тимчасової пульсуючої порожнини при пострілі впритул з пістолета «Форт-12РМ» в одягнутий імітатор людського торса. Судово-медична експертиза. 2020;2:45-52. doi: 10.24061/2707-8728.2.2020.7

Fackler ML, Malinowski JA. The wound profile: a visual method for quantifying gunshot wound components. J Trauma. 1985;25(6):522-9.

Prahlow SP, Brown TT, Dye D, Poulos C, Prahlow JA. “Comet‐tailing” associated with gunshot entrance wounds. J Forensic Sci. 2021;66(3):1154-60. doi: 10.1111/1556-4029.14670

Гунас ВІ, Бобков ПЮ, Плахотнюк ІМ, Ольховенко СА, Солоний ОВ. Особливості вогнепальних пошкоджень бавовняного одягу в разі пострілу впритул в імітатор людського торса з пістолета «Форт-12РМ». Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2021;23(1):175-87. doi: 10.32353/khrife.1.2021.13

Bobkov P, Perebetiuk A, Gunas V. Peculiarities of gunshot injuries caused by shots Fort-12RM pistol using cartridges of calibre .45 Rubber. Fol Soc Med Leg Slov. 2019;9(1):44-8.

Щербак ВВ. Діагностичні ознаки пострілу із пістолета Форт-12 в межах близької дистанції. Судово-медична експертиза. 2015;1:47-50.

Бобков ПЮ, Лебедь МФ, Перебетюк АМ, Гунас ВІ. Судово-медична характеристика вогнепальних пошкоджень шкірозамінника при пострілах із пістолета «Форт-17Р». Буковинський медичний вісник. 2019;23(2):51-6. doi: 10.24061/2413-0737.XXIII.2.90.2019.33

Бондар ВС. Сліди близького пострілу з деяких зразків вогнепальної стрілецької зброї, оснащеної пристроями зниження рівня звуку пострілу. Часопис Академії адвокатури України. 2013;21(4):1-7.

Hofer R, Wyss P. The use of unburned propellant powder for shooting-distance determination. Part II: Diphenylamine reaction. Forensic Sci Int. 2017;278:24-31. doi: 10.1016/j.forsciint.2017.06.022

Kaur J, Sodhi GS. Forensic importance of gunshot residue analysis: A review. Int J Med Toxicol Leg Med. 2022;25(1-2):14-21. doi: 10.5958/0974-4614.2022.00004.3

References

Monuteaux MC, Lee LK, Hemenway D, Mannix R, Fleegler EW. Firearm Ownership and Violent Crime in the U.S.: An Ecologic Study. Am J Prev Med. 2015;49(2):207-14. doi: 10.1016/j.amepre.2015.02.008

Mishalov VD, Petroshak OYu, Hoholyeva TV, Gurina OO, Gunas VІ. Forensic assessment of gunshot injuries in Maidan Nezalezhnosti protesters. Svit medytsyny ta biolohii. 2019;3(69):118-22. doi: 10.26724/2079-8334-2019-3-69-118-122

Zmiievs'ka YuH, Savka IH. Osoblyvosti vitchyznianoho rozvytku mozhlyvostei sudovo-medychnoi diahnostyky vohnepal'nykh ushkodzhen' [Features of the national development of possibilities forensic diagnostics of the gunshot injuries]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2021;1:3-10. doi: 10.24061/2707-8728.1.2021.1 (in Ukrainian)

Mikhailenko OV, Roshchin HH, Dyadik ОО, Irkin IV, Malisheva TA, Kostenko YeYa, et al. Efficiency of Determination of Elemental Composition of Metals and their Topography in Objects of Biological Origin Using Spectrometers. Indian J Forensic Med Toxicol. 2021;15(1):1278-84. doi: 10.37506/ijfmt.v15i1.13592

Bachinskyi VT, Vanchulyak OYa, Savka IG, Kozlov SV, Zubko MD. Forensic assessment of gunshot injuries using modern optical research methods. Svit medytsyny ta biolohii. 2020;1(71):159-63. doi: 10.26724/2079-8334-2020-1-71-159-163

Hunas VI, Nepryliuk RH, Khomuk NM, Tovbukh LP, Ryzhak YuV. Osoblyvosti formuvannia tymchasovoi pul'suiuchoi porozhnyny pry postrili vprytul z pistoleta «Fort-12RM» v odiahnutyi imitator liuds'koho torsa [Features of formation of a temporary pulsating cavity at a contact shot from the «Fort-12RM» pistol in the dressed simulator of a human torso]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2020;2:45-52. doi: 10.24061/2707-8728.2.2020.7 (in Ukrainian)

Fackler ML, Malinowski JA. The wound profile: a visual method for quantifying gunshot wound components. J Trauma. 1985;25(6):522-9.

Prahlow SP, Brown TT, Dye D, Poulos C, Prahlow JA. “Comet‐tailing” associated with gunshot entrance wounds. J Forensic Sci. 2021;66(3):1154-60. doi: 10.1111/1556-4029.14670

Hunas VI, Bobkov PIu, Plakhotniuk IM, Ol'khovenko SA, Solonyi OV. Osoblyvosti vohnepal'nykh poshkodzhen' bavovnianoho odiahu v razi postrilu vprytul v imitator liuds'koho torsa z pistoleta «Fort-12RM» [Specifics of fire damage to cotton clothing while shooting point-blank at a human torso simulator from a Fort-12RM pistol]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. 2021;23(1):175-87. doi: 10.32353/khrife.1.2021.13 (in Ukrainian)

Bobkov P, Perebetiuk A, Gunas V. Peculiarities of gunshot injuries caused by shots Fort-12RM pistol using cartridges of calibre .45 Rubber. Fol Soc Med Leg Slov. 2019;9(1):44-8.

Scherbak VV. Diahnostychni oznaky postrilu iz pistoleta Fort-12 v mezhakh blyz'koi dystantsii [Diagnostic features of a shot from a Fort-12 pistol at close range]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2015;1:47-50. (in Ukrainian)

Bobkov PIu, Lebed' MF, Perebetiuk AM, Hunas VI. Sudovo-medychna kharakterystyka vohnepal'nykh poshkodzhen' shkirozaminnyka pry postrilakh iz pistoleta «Fort-17R» [Forensic characteristics of damages to artificial leather caused by gunshots from a "FORT-17R" pistol]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2019;23(2):51-6. doi: 10.24061/2413-0737.XXIII.2.90.2019.33 (in Ukrainian)

Bondar VS. Slidy blyz'koho postrilu z deiakykh zrazkiv vohnepal'noi strilets'koi zbroi, osnaschenoi prystroiamy znyzhennia rivnia zvuku postrilu [Short distance shoot’s traces from some patterns of firearm fitted with instruments of reducing the level of shoot’s sound]. Chasopys Akademii advokatury Ukrainy. 2013;21(4):1-7. (in Ukrainian)

Hofer R, Wyss P. The use of unburned propellant powder for shooting-distance determination. Part II: Diphenylamine reaction. Forensic Sci Int. 2017;278:24-31. doi: 10.1016/j.forsciint.2017.06.022

Kaur J, Sodhi GS. Forensic importance of gunshot residue analysis: A review. Int J Med Toxicol Leg Med. 2022;25(1-2):14-21. doi: 10.5958/0974-4614.2022.00004.3

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження