ГУМАНІТАРНА МІСІЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ З ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗАГИБЛИХ

Автор(и)

  • Валерій Войченко КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОР, м. Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3951-4434
  • Валерій В’юн КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОР, м. Дніпро, Ukraine
  • Вікторія Черняк КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОР, м. Дніпро, Ukraine
  • Валентина Левченко КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОР, м. Дніпро, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2023.12

Ключові слова:

судово-медична експертиза, ГТЦСМІ, ідентифікація, останки, гуманітарна місія

Анотація

У статті описана робота Гуманітарного тренінгового центру судово-медичної ідентифікації, який був поновлений у м. Дніпро після перерви, пов'язаної з пандемією COVID-19 і вторгненням військ російської федерації в Україну. Центр був створений для розв'язання гуманітарних завдань, зокрема під час збройних конфліктів і катастроф.

Основна мета роботи центру – підготовка представників різних організацій
до професійної роботи, зокрема ідентифікації тіл та останків жертв, які загинули під час збройних конфліктів, терористичних актів, техногенних і природних катастроф. Учасники отримують навички відповідно до міжнародних стандартів і принципів міжнародного гуманітарного права.

Посилання

Кавєріна ТП. Особливості кримінально-правової кваліфікації фактів виявлення невпізнаних трупів на деокупованих територіях. В: матеріали Круглого столу Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи; 2022 Вер 23; Львів. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ; 2022. с. 40-2.

Голубович ЛЛ, Голубович ПЛ, Голубович АЛ, Войченко ВВ, Ольховський ВО. Судово-медична ідентифікація спаленої особи за кістковими залишками. Харків: ФОП Бровін О.В.; 2020. 229 с.

Зеленчук ГМ, Козань НМ, Чадюк ВО. Алгоритм комплексного антропоскопічного, антпропометричного та дерматогліфічного дослідження при судово-медичній ідентифікації невідомої особи. Судово-медична експертиза. 2021;1:36-49. doi: 10.24061/2707-8728.1.2021.5

Мішалов ВД. Тренінг з судово-медичної ідентифікації зниклих безвісти осіб. Досвід міжнародного комітету Червоного Хреста і Комітету з питань зниклих безвісти осіб при Організації Об'єднаних Націй. Судово-медична експертиза. 2019;1:86-7.

Мішалов ВД. В Україні відкрито "Гуманітарний тренінговий центр судово-медичної ідентифікації". Судово-медична експертиза. 2019;1:85.

References

Kavierina TP. Osoblyvosti kryminal'no-pravovoi kvalifikatsii faktiv vyiavlennia nevpiznanykh trupiv na deokupovanykh terytoriiakh [Peculiarities of the criminal-legal qualification of the facts of the discovery of unidentified corpses in the de-occupied territories]. V: materialy Kruhloho stolu Kryminal'na yustytsiia v Ukraïni: realiï ta perspektyvy; 2022 Ver 23; L'viv. L'viv: L'vivs'kyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav; 2022. s. 40-2. (in Ukrainian)

Holubovych LL, Holubovych PL, Holubovych AL, Voichenko VV, Ol'khovs'kyi VO. Sudovo-medychna identyfikatsiia spalenoi osoby za kistkovymy zalyshkamy [Forensic identification of a burned person by bone remains]. Kharkiv: FOP Brovin O.V.; 2020. 229 s. (in Ukrainian)

Zelenchuk HM, Kozan' NM, Chadiuk VO. Alhorytm kompleksnoho antroposkopichnoho, antpropometrychnoho ta dermatohlifichnoho doslidzhennia pry sudovo-medychnii identyfikatsii nevidomoi osoby [Algorithm of complex anthroposcopic, anthropometric and dermatoglyphic research in forensic identification of an unknown person]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2021;1:36-49. doi: 10.24061/2707-8728.1.2021.5 (in Ukrainian)

Mishalov VD. Treninh z sudovo-medychnoi identyfikatsii znyklykh bezvisty osib. Dosvid mizhnarodnoho komitetu Chervonoho Khresta i Komitetu z pytan' znyklykh bezvisty osib pry Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsii [Training of judicial-medical identification of related professional units. Experience of the International Red Christmas Committee and the Committee on questions related to understanding universities with the Organization of the United Nations]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2019;1:86-7. (in Ukrainian)

Mishalov VD. V Ukraini vidkryto "Humanitarnyi treninhovyi tsentr sudovo-medychnoi identyfikatsii" ["Humanitarian Training Center for Forensic Medical Identification" was opened in the country]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2019;1:85. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Номер

Розділ

Випадки з практики