СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА ОБСЯГУ ПОВТОРНОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ (ВИПАДОК З ЕКСПЕРТНОЇ ПРАКТИКИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2023.11

Ключові слова:

судово-медична експертиза, черепно-мозкова травма, діагностика

Анотація

Повторні черепно-мозкові травми (ЧМТ) являють собою особливу складність як для клінічних, так і для судово-медичних досліджень. Зв’язок між наслідками повторних травм і попередніми ушкодженнями голови може бути надзвичайно складним через схожість симптомів і патологічних змін, що спостерігаються при повторному травмуванні.

Результати. Випадок демонструє, що перенесена постраждалим тяжка закрита ЧМТ могла сприяти виникненню внутрішньочерепних ускладнень при заподіянні повторної ЧМТ, що спричинило зміну напрямків розвитку кавітаційних хвиль внаслідок удару (ударів) по голові та формування нових контузійних вогнищ забою тканини головного мозку в зонах вже раніше наявних, а також розвиток внутрішньочерепних крововиливів. Перенесену постраждалим важку ЧМТ слід розглядати як несприятливий фактор, що не був умовою для розвитку повторної ЧМТ та не перебував з нею в причинному зв'язку, а міг тільки сприяти формуванню обсягу повторної ЧМТ.

Висновок. Наданий випадок демонструє, що комплексний підхід із застосуванням додаткових лабораторно-інструментальних методів діагностики дає можливість розмежувати ЧМТ, спричинені в різні проміжки часу. Також необхідно розширювати подальші дослідження щодо повторної черепно-мозкової травми.

Посилання

Каджая НВ, Шевчук ВА, Рабак ОП. Судово-медичний аспект повторної черепно-мозкової травми. Український судово-медичний вісник. 2005;2(18):11-3.

Михайличенко БВ, редактор. Судова медицина. Кн. 1. 5-е вид. Київ: Медицина; 2018. 448 с.

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Наказ МОЗ України від 17.01.1995 №6 [Інтернет]. Київ: МОЗ України; 1995 [цитовано 2023 Січ 23]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95#Text

Цимбалюк ВІ, редактор. Нейрохірургія. Вінниця: Нова Книга; 2011. 304 с.

Шевчук ВА. Судово-медична нейротравматологія. Київ: МП Леся; 2003. 79 с.

Bertozzi G, Maglietta F, Sessa F, Scoto E, Cipolloni L, Di Mizio G, et al. Traumatic Brain Injury: A Forensic Approach: A Literature Review. Curr Neuropharmacol. 2020;18(6):538-50. doi: 10.2174/1570159X17666191101123145

Finnie JW. Forensic Pathology of Traumatic Brain Injury. Vet Pathol. 2016;53(5):962-78. doi: 10.1177/0300985815612155

Murrey G, Starzinski D, editors. The Forensic Evaluation of Traumatic Brain Injury. 2d ed. CRC Press; 2007. 200 p.

Rakhit S, Nordness MF, Lombardo SR, Cook M, Smith L, Patel MB. Management and Challenges of Severe Traumatic Brain Injury. Semin Respir Crit Care Med. 2021;42(1):127-44. doi: 10.1055/s-0040-1716493

References

Kadzhaia NV, Shevchuk VA, Rabak OP. Sudovo-medychnyi aspekt povtornoi cherepno-mozkovoi travmy [Forensic medical aspect of repeated craniocerebral injury]. Ukrains'kyi sudovo-medychnyi visnyk. 2005;2(18):11-3. (in Ukrainian)

Mykhailychenko BV, redaktor. Sudova medytsyna [Forensic Medicine]. Kn. 1. 5-e vyd. Kyiv: Medytsyna; 2018. 448 s. (in Ukrainian)

Pravyla sudovo-medychnoho vyznachennia stupenia tiazhkosti tilesnykh ushkodzhen' [Rules of forensic medical determination of the severity of bodily injuries]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 17.01.1995 №6 [Internet]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 1995 [tsytovano 2023 Sich 23]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95#Text (in Ukrainian)

Tsymbaliuk VI, redaktor. Neirokhirurhiia [Neurosurgery]. Vinnytsia: Nova Knyha; 2011. 304 s. (in Ukrainian)

Shevchuk VA. Sudovo-medychna neirotravmatolohiia [Forensic neurotraumatology]. Kyiv: MP Lesia; 2003. 79 s. (in Ukrainian)

Bertozzi G, Maglietta F, Sessa F, Scoto E, Cipolloni L, Di Mizio G, et al. Traumatic Brain Injury: A Forensic Approach: A Literature Review. Curr Neuropharmacol. 2020;18(6):538-50. doi: 10.2174/1570159X17666191101123145

Finnie JW. Forensic Pathology of Traumatic Brain Injury. Vet Pathol. 2016;53(5):962-78. doi: 10.1177/0300985815612155

Murrey G, Starzinski D, editors. The Forensic Evaluation of Traumatic Brain Injury. 2d ed. CRC Press; 2007. 200 p.

Rakhit S, Nordness MF, Lombardo SR, Cook M, Smith L, Patel MB. Management and Challenges of Severe Traumatic Brain Injury. Semin Respir Crit Care Med. 2021;42(1):127-44. doi: 10.1055/s-0040-1716493

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Номер

Розділ

Випадки з практики