ОСОБЛИВОСТІ ВІДКЛАДАННЯ КІПТЯВИ, РОЗРИВІВ ОДЯГУ ТА ІМІТАТОРА ТІЛА ЛЮДИНИ ПРИ ПОСТРІЛАХ З ПІСТОЛЕТІВ «ФОРТ 12Р» ТА «AE 790G1»

Автор(и)

  • Юрій Куслій Вінницьке НДЕКЦ МВС України, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3723-5108
  • Юрій Шевчук Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1069-9287
  • Олександр Фомін Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0420-4655
  • Оксана Адамчук Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9387-8434
  • Олександр Конопельнюк Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5988-9981

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2022.5

Ключові слова:

вогнепальна травма, вогнепальні ушкодження, судово-медична експертиза, нелетальна зброя, кіптява, розриви одягу, вогнепальна зброя

Анотація

Дослідження макроскопічних особливостей пошкоджень одягу чи ушкоджень тіла людини, наявність додаткових чинників пострілу на ньому є одним з базових методів аналізу, що застосовують в судово-медичній криміналістиці. Поява нових різновидів вогнепальної зброї потребує відповідного проведення експериментальних досліджень з метою оновлення теоретичної бази даних експертів.

Мета роботи – дослідити особливості відкладання кіптяви, розривів одягу та імітатора тіла людини при використанні пістолетів “ФОРТ 12Р” та “AE 790G1”.

Матеріал і методи. Для дослідження використано 120 желатинових блоків, що в подальшому або лишалися голими або покривалися одним з видів тканин: бавовняною, джинсовою тканиною чи шкірозамінником. Після чого відстрілювалися з відстаней впритул, 25 та 50 см з використанням пістолетів “ФОРТ 12Р” та “AE 790G1” з наступним аналізом макроскопічного відкладання кіптяви навколо вхідного вогнепального отвору та кількості розривів одягу або імітатора тіла людини, якщо постріл виконували в голий блок.

Результати. При аналізі відкладання кіптяви встановлено достовірно (р<0,0070) або тенденцію (p=0,0763, тільки для шкірозамінника) до її макроскопічного виявлення при пострілах впритул в усі досліджувані групи блоків та блоки, покриті одягом, при пострілах з відстані 25 см і відсутність кіптяви при пострілах з відстані 50 см при пострілах з обох пістолетів. При порівнянні даних щодо кількості розривів між пістолетами «Форт 12Р» та «AE 790G1» виявлено достовірні (p<0,01-0,05) більші значення при пострілах з «AE 790G1» з відстані впритул у блоки, вкриті бавовняною та джинсовою тканиною, при пострілі з 25 см у блоки, вкриті бавовняною тканиною, і незначну тенденцію (р=0,095) до більших значень при пострілах з «AE 790G1» з відстані впритул у блоки, вкриті шкірозамінником.

Висновки. При використанні пістолетів “ФОРТ 12Р” та “AE 790G1” практично не виявлено відмінностей у відкладанні кіптяви, проте при аналізі кількості розривів одягу та імітатора тіла людини виявлено більші значення при застосуванні пістолету “AE 790G1”.

Посилання

Войченко ВВ, Бачинський ВТ, Ванчуляк ОЯ, Савка ІГ, Хохолєва ТВ, Петрошак ОЮ, та ін. Дослідження вогнепальних ушкоджень людини еластичними кулями при пострілах із засобів ударно-травматичної дії – актуальна тема сьогодення. Судово-медична експертиза. 2019;1:4-11. doi: 10.24061/2707-8728.1.2019.1

Гунас ВІ, Неприлюк РГ, Хомук НМ, Товбух ЛП, Рижак ЮВ. Особливості формування тимчасової пульсуючої порожнини при пострілі впритул з пістолета «Форт-12РМ» в одягнутий імітатор людського торса. Судово-медична експертиза. 2020;2:45-52. doi: 10.24061/2707-8728.2.2020.7

Mikhailenko OV, Roshchin HH, Dyadik ОО, Irkin IV, Malisheva TA, Kostenko YeYa, et al. Efficiency of Determination of Elemental Composition of Metals and their Topography in Objects of Biological Origin Using Spectrometers. Indian J Forensic Med Toxicol. 2021;15(1):1278-84. doi: 10.37506/ijfmt.v15i1.13592

Mishalov VD, Petroshak OYu, Hoholyeva TV, Gurina OO, Gunas VІ. Forensic assessment of gunshot injuries in Maidan Nezalezhnosti protesters. Світ медицини та біології. 2019;3(69):118-22. doi: 10.26724/2079-8334-2019-3-69-118-122

Fackler ML, Malinowski JA. The wound profile: a visual method for quantifying gunshot wound components. J Trauma. 1985;25(6):522-9.

Kusliy YuYu, Mishalov VD, Gunas IV, Shkolnikov VS, Hel AP. Comparative characteristics of damage to clothing and external damage to a imitator of the human body using pistols “Fort 12R” and “AE 790G1”. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2022;26(3):385-91. doi: 10.31393/reports-vnmedical-2022-26(3)-07

Щербак ВВ. Морфологічні особливості вогнепальних пошкоджень при пострілах впритул із пістолета Форт-12 в залежності від матеріалу одягу. Судово-медична експертиза. 2014;1:41-5.

Щербак ВВ. Діагностичні ознаки пострілу із пістолета Форт-12 в межах близької дистанції. Судово-медична експертиза. 2015;1:47-50.

Гунас ВІ, Бобков ПЮ, Плахотнюк ІМ, Ольховенко СА, Солоний ОВ. Особливості вогнепальних пошкоджень бавовняного одягу в разі пострілу впритул в імітатор людського торса з пістолета «Форт-12РМ». Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2021;23(1):175-87. doi: 10.32353/khrife.1.2021.13

Bobkov P, Perebetiuk A, Gunas V. Peculiarities of gunshot injuries caused by shots Fort-12RM pistol using cartridges of calibre .45 Rubber. Fol Soc Med Leg Slov. 2019;9(1):44-8.

Бобков ПЮ, Лебедь МФ, Перебетюк АМ, Гунас ВІ. Судово-медична характеристика вогнепальних пошкоджень шкірозамінника при пострілах із пістолета «Форт-17Р». Буковинський медичний вісник. 2019;23(2):51-6. doi: 10.24061/2413-0737.XXIII.2.90.2019.33

References

Voichenko VV, Bachyns'kyi VT, Vanchuliak OIa, Savka IH, Khokholieva TV, Petroshak OIu, ta in. Doslidzhennia vohnepal'nykh ushkodzhen' liudyny elastychnymy kuliamy pry postrilakh iz zasobiv udarno-travmatychnoi dii – aktual'na tema s'ohodennia [Study of human health human risks by elastic cells at hands of harmful torture activities - topical topic of the present]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2019;1:4-11. doi: 10.24061/2707-8728.1.2019.1 (in Ukrainian)

Hunas VI, Nepryliuk RH, Khomuk NM, Tovbukh LP, Ryzhak YuV. Osoblyvosti formuvannia tymchasovoi pul'suiuchoi porozhnyny pry postrili vprytul z pistoleta «Fort-12RM» v odiahnutyi imitator liuds'koho torsa [Features of formation of a temporary pulsating cavity at a contact shot from the «FORT-12RM» pistol in the dressed simulator of a human torso]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2020;2:45-52. doi: 10.24061/2707-8728.2.2020.7 (in Ukrainian)

Mikhailenko OV, Roshchin HH, Dyadik ОО, Irkin IV, Malisheva TA, Kostenko YeYa, et al. Efficiency of Determination of Elemental Composition of Metals and their Topography in Objects of Biological Origin Using Spectrometers. Indian J Forensic Med Toxicol. 2021;15(1):1278-84. doi: 10.37506/ijfmt.v15i1.13592

Mishalov VD, Petroshak OYu, Hoholyeva TV, Gurina OO, Gunas VІ. Forensic assessment of gunshot injuries in Maidan Nezalezhnosti protesters. Svit medytsyny ta biolohii. 2019;3(69):118-22. doi: 10.26724/2079-8334-2019-3-69-118-122

Fackler ML, Malinowski JA. The wound profile: a visual method for quantifying gunshot wound components. J Trauma. 1985;25(6):522-9.

Kusliy YuYu, Mishalov VD, Gunas IV, Shkolnikov VS, Hel AP. Comparative characteristics of damage to clothing and external damage to a imitator of the human body using pistols “Fort 12R” and “AE 790G1”. Visnyk Vinnyts'koho natsional'noho medychnoho universytetu. 2022;26(3):385-91. doi: 10.31393/reports-vnmedical-2022-26(3)-07

Scherbak VV. Morfolohichni osoblyvosti vohnepal'nykh poshkodzhen' pry postrilakh vprytul iz pistoleta Fort-12 v zalezhnosti vid materialu odiahu [Morphological features of gunshot wounds when fired at close range from a Fort-12 pistol, depending on the material of clothing]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2014;1:41-5. (in Ukrainian)

Scherbak VV. Diahnostychni oznaky postrilu iz pistoleta Fort-12 v mezhakh blyz'koi dystantsii [Diagnostic features of a shot from a Fort-12 pistol at close range]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2015;1:47-50. (in Ukrainian)

Hunas VI, Bobkov PIu, Plakhotniuk IM, Ol'khovenko SA, Solonyi OV. Osoblyvosti vohnepal'nykh poshkodzhen' bavovnianoho odiahu v razi postrilu vprytul v imitator liuds'koho torsa z pistoleta «Fort-12RM» [Specifics of fire damage to cotton clothing while shooting point-blank at a human torso simulator from a Fort-12RM pistol]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. 2021;23(1):175-87. doi: 10.32353/khrife.1.2021.13 (in Ukrainian)

Bobkov P, Perebetiuk A, Gunas V. Peculiarities of gunshot injuries caused by shots Fort-12RM pistol using cartridges of calibre .45 Rubber. Fol Soc Med Leg Slov. 2019;9(1):44-8.

Bobkov PIu, Lebed' MF, Perebetiuk AM, Hunas VI. Sudovo-medychna kharakterystyka vohnepal'nykh poshkodzhen' shkirozaminnyka pry postrilakh iz pistoleta «Fort-17R» [Forensic characteristics of damages to artificial leather caused by gunshots from a "FORT-17R" pistol]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2019;23(2):51-6. doi: 10.24061/2413-0737.XXIII.2.90.2019.33 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження