ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ DVI INTERPOL ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PLASS DATA SOFTWARE У РОЗРІЗІ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛІСТІВ СТОСОВНО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ

Автор(и)

  • Євген Костенко Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2015.3

Ключові слова:

DVI, PlassData, ідентифікація осіб

Анотація

Післядипломна підготовка фахівців з судової медицина та стоматології передбачає вивчення актуальних питань, пов’язаних із імплементацією
новітніх підходів до ідентифікації жертв масових катастроф та залучення спеціалістів до міжнародних та державних аналітично-інформаційних програм та курсів ідентифікації відповідно до рекомендацій DVI/Interpol. Інтеграційне використання спеціалізованого програмного забезпечення PlassData підвищує компетентність судово-медичної та судово-стоматології експертизи у розрізі адаптації прикладної методології та теоретичних концепцій ідентифікації осіб відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій координуючих структур у разі виникнення надзвичайних ситуацій національного та міжнародного масштабів.

Посилання

Tsokos M, Lessig R, Grundmann C, Benthaus S, Peschel O. Experiences in tsunami victim identification. Int J Legal Med. 2006;120(3):185-7. doi: 10.1007/s00414-005-0031-4

Berketa JW, James H, Lake AW. Forensic odontology involvement in disaster victim identification. Forensic Sci Med Pathol. 2012;8(2):148-56. doi: 10.1007/s12024-011-9279-9

De Valck E. Major incident response: collecting ante-mortem data. Forensic Sci Int. 2006;159(Suppl 1):S15-9. doi: 10.1016/j.forsciint.2006.02.004

Bowers CM, editor. Forensic dental evidence: an investigator’s handbook. 1st ed. Academic Press; 2004. 232 p.

Clement JG, Winship V, Ceddia J, Al-Amad S, Morales A, Hill AJ. New software for computer-assisted dental-data matching in Disaster Victim Identification and long-term missing persons investigations: “DAVID Web”. Forensic Sci Int. 2006;159(Suppl 1):S24-9. doi: 10.1016/j.forsciint.2006.02.006

Sweet D. INTERPOL DVI best-practice standards - an overview. Forensic Sci Int. 2010;201(1-3):18-21. doi: 10.1016/j.forsciint.2010.02.031

Petju M, Suteerayongprasert A, Thongpud R, Hassiri K. Importance of dental records for victim identification following the Indian Ocean tsunami disaster in Thailand. Public Health. 2007;121(4):251-7. doi: 10.1016/j.puhe.2006.12.003

Мішалов ВД, Михайличенко БВ, Хохолєва ТВ, Гуріна ОО, Зарицький ГА, Петрошак ОЮ. Експертна оцінка стоматологічного статусу при ідентифікації особи. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ. Шупика. 2013;22(3): 395-400.

Костенко ЄЯ, Мішалов ВД, Сливка ММ, Гончарук-Хомин МЮ. Клініко-експериментальне обґрунтування судово-медичної класифікації стоматологічного статусу. Вісник проблем біології і медицини. 2013;1(4):361-4.

Переста ЮЮ, Бабанін АА, Михайличенко БВ, Мішалов ВД, Дунаєв ОВ. Організація та основні напрямки розвитку судової стоматології в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. 2013;3:211-6.

Гончарук-Хомин МЮ, Костенко ЄЯ. Антропометричні розрахунки пропорційних співвідношень за цифровими ортопантомограмами. Буковинський медичний вісник. 2013;17(3 Ч 1):45-6.

Костенко ЄЯ. Епідеміологічний аналіз наявності та достовірності стоматологічної документації. Інтегративна антропологія. 2013;2:38-42.

Костенко ЄЯ, Цоцко ЮВ. Оцінка можливості дентальної ідентифікації осіб за програмою DVI-Інтерполу. Буковинський медичний вісник. 2013;17(3 Ч 1):80-1.

References

Tsokos M, Lessig R, Grundmann C, Benthaus S, Peschel O. Experiences in tsunami victim identification. Int J Legal Med. 2006;120(3):185-7. doi: 10.1007/s00414-005-0031-4

Berketa JW, James H, Lake AW. Forensic odontology involvement in disaster victim identification. Forensic Sci Med Pathol. 2012;8(2):148-56. doi: 10.1007/s12024-011-9279-9

De Valck E. Major incident response: collecting ante-mortem data. Forensic Sci Int. 2006;159(Suppl 1):S15-9. doi: 10.1016/j.forsciint.2006.02.004

Bowers CM, editor. Forensic dental evidence: an investigator’s handbook. 1st ed. Academic Press; 2004. 232 p.

Clement JG, Winship V, Ceddia J, Al-Amad S, Morales A, Hill AJ. New software for computer-assisted dental-data matching in Disaster Victim Identification and long-term missing persons investigations: “DAVID Web”. Forensic Sci Int. 2006;159(Suppl 1):S24-9. doi: 10.1016/j.forsciint.2006.02.006

Sweet D. INTERPOL DVI best-practice standards - an overview. Forensic Sci Int. 2010;201(1-3):18-21. doi: 10.1016/j.forsciint.2010.02.031

Petju M, Suteerayongprasert A, Thongpud R, Hassiri K. Importance of dental records for victim identification following the Indian Ocean tsunami disaster in Thailand. Public Health. 2007;121(4):251-7. doi: 10.1016/j.puhe.2006.12.003

Mishalov VD, Mykchailichenco BV, Khokholieva TV, Gurina ОO, Zarytsyi GA, Petroshak OYu. Ekspertna otsinka stomatolohichnoho statusu pry identyfikatsii osoby [Expert assessment of dental status at personal identification]. Coliection of scientific works of staff member of PL. Shupyk NMAPE. 2013;22(3): 395-400. (in Ukrainian)

Kostenko YeYa, Mishalov VD, Slyvka MM, Goncharuk-Khomyn MYu. Kliniko-eksperymental'ne obgruntuvannia sudovo-medychnoi klasyfikatsii stomatolohichnoho statusu [Clinical and Experimental Study of Forensic Dental Status Classification]. Bulletin of Problems of Biology and Medicine. 2013;1(4):361-4. (in Ukrainian)

Peresta YuIu, Babanin AA, Mykhailychenko BV, Mishalov VD, Dunaiev OV. Orhanizatsiia ta osnovni napriamky rozvytku sudovoi stomatolohii v Ukraini [Organization and main directions of development of forensic dentistry in Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia: Medytsyna. 2013;3:211-6. (in Ukrainian)

Honcharuk-Khomyn MYu, Kostenko YeYa. Antropometrychni rozrakhunky proportsiinykh spivvidnoshen' za tsyfrovymy ortopantomohramamy [Anthropometric calculations of proportional relationships based on digital orthopantomograms]. Bukovinian Medical Herald. 2013;17(3 Ч 1):45-6. (in Ukrainian)

Kostenko YeYe. Epidemiolohichnyi analiz naiavnosti ta dostovirnosti stomatolohichnoi dokumentatsii [Epidemiological analysis of the availability and reliability of dental documentation]. Integrative Anthropology. 2013;2:38-42. (in Ukrainian)

Kostenko YeYe, Tsotsko YV. Otsinka mozhlyvosti dental'noi identyfikatsii osib za prohramoiu DVI-Interpolu [Assessment of the possibility of dental identification based on the program of DVI – Interpol]. Bukovinian Medical Herald. 2013;17(3 Ч 1):80-1. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-20

Номер

Розділ

Дискусійні, актуальні та проблемні питання