Методологічні підходи до застосування класифікацій опіків при визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2021.6

Ключові слова:

судова медицина, опік, класифікація опіків за глибиною, ступень тяжкості ушкоджень

Анотація

У статті розглянуті чинні класифікації термічних опіків за глибиною ураження. Проведені аналіз і порівняння між собою різних класифікацій. Наведені проблеми, що можуть виникати в судово-медичній практиці при визначенні ступеня тяжкості термічних опіків, що пов’язані з використанням різних класифікацій. Застосування різних класифікацій опіків за глибиною ураження може призвести до хибного визначення ступеня тяжкості ушкоджень при складанні «Висновку експерта». Представлені методологічні підходи, що дозволять уникнути цього.

Мета роботи. Опрацювання методологічних підходів до використання сучасних класифікацій опіків, що впроваджені в Україні й інших країнах, при проведенні судово-медичних експертиз з приводу термічних уражень.

Матеріали та методи. Аналіз, синтез, порівняння й аналогія друкованих та електронних нормативно-правових документів України, вітчизняної та закордонної судово-медичної та медичної літератури, що присвячена опіковій травмі.

Результати. Аналіз і порівняння різних модифікацій класифікацій опікової травми за глибиною ураження визначили, що сучасні класифікації за комбінаціями цифр і літер відрізняються від класифікації опіків за глибиною, що застосовується в судово-медичній практиці України при встановленні ступеня тяжкості термічних ушкоджень. Судово-медичний експерт при проведенні експертизи у випадках термічної травми досліджує медичну документацію, що містить інформацію про лікування потерпілого. Потерпілі можуть проходити лікування в різних медичних закладах як в Україні, так і за її межами. Отже, при формулюванні діагнозу використовуються різні класифікації, що може призвести до хибного встановлення ступеня тяжкості тілесного ушкодження, що виникло внаслідок дії високої температури. Наслідком є складання необ’єктивного «Висновку експерта», який надалі може бути визнаний неналежним доказом у кримінальному провадженні. Для запобігання помилковій оцінці ступеня опіку експерт зобов’язаний з’ясувати, яка саме класифікація опіків була використана при складанні клінічного діагнозу, та провести інтерпретацію вказаного ступеня опікового ураження відповідно до градації опіків, зазначеної в правилах, що регламентують діяльність судово-медичного експерта.

Висновок. Нині «Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень», що затверджені в Україні ще 1995 року, не надають належного методичного забезпечення судово-медичних експертних досліджень, що мають відповідати сучасному рівню розвитку медичної науки та клінічної практики. Впровадженню досягнень світової медицини у вітчизняну судово-медичну експертну практику мають сприяти адаптовані до сучасності нормативно-правові документи, що регламентують діяльність судово-медичних експертних установ України.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України [Інтернет]. 2013 [цитовано 2021 Сер 03];9-10. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text

Інструкція про проведення судово-медичної експертизи. Інструкція Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 № 6. Київ: МОЗ України; 1995. 75 с.

Закон України Про судову експертизу. Відомості Верховної Ради України [Інтернет]. 1994 [цитовано 2021 Сер 03];28:232. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text

Про розвиток і вдосконалення судово-медичної служби України. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 № 6. Київ: МОЗ України; 1995. 75 с.

Evers LH, Bhavsar D, Mailänder P. The biology of burn injury. Exp Dermatol. 2010;19(9):777-83. doi: 10.1111/j.1600-0625.2010.01105.x

Saukko P, Knight B. Knight’s forensic pathology. 4rd ed. London: Edward Arnold Ltd.; 2016. 665 р.

Madea B, editor. Handbook of Forensic Medicine. Hoboken: Wiley-Blackwell; 2014. 1314 p.

Dettmeyer RB, Schütz HF, Verhoff MA. Forensic medicine: fundamentals and perspectives. Berlin: Springer-Verlag; 2014. 584 p. doi: 10.1007/s00414-014-0969-1

Арьев ТЯ. Термические поражения. Ленинград: Медицина; 1966. 704 с.

World Health Organization. Management of burns [Internet]. 2003 [cited 2021 Aug 03]. Available from: https://www.who.int/surgery/publications/Burns_management.pdf

Фисталь ЭЯ, Козинец ГП, Самойленко ГЕ, Носенко ВМ, Фисталь НН, Солошенко ВВ. Комбустиология. Донецк; 2005. 315 с.

Лісовий АС, Голубович ЛЛ, Голубович ПЛ. Судова медицина. Київ: Атіка; 2008. 484 с.

Козинець ГП, Слєсаренко СВ, Сорокіна ОЮ, Клигуненко ОМ, Циганков ВП. Опікова травма та її наслідки. Керівництво для практичних лікарів. Дніпропетровськ: Преса України; 2008. 224 с.

Advanced Burn Life Support Course. Provider manual 2018 update [Internet]. Chicago: American burn association; 2018 [cited 2021 Aug 03]. Available from: http://ameriburn.org/wp-content/uploads/2019/08/2018-abls-providermanual.pdf

Парамонов БА, Порембский ЯО, Яблонский ВГ. Ожоги. Санкт-Петербург: СпецЛит; 2000. 488 с.

Hettiaratchy Sh, Papini R. Initial management of a major burn: II – assessment and resuscitation. BMJ. 2004;329(7457):101-3. doi: 10.1136/bmj.329.7457.101

Jackson DM. A historical review of the use of local physical signs in burns. Br J Plast Surg. 1970;23(3):211-8. doi: 10.1016/s0007-1226(70)80044-3

Про систему комбустіологічної допомоги в Україні. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30.09.2013 № 838[Інтернет]. Київ: МОЗ України; 2013 [цитовано 2021 Сер 03]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2026-13#Text

Завальнюк АХ. Судова медицина. 2-е вид. Тернопіль: Укрмедкнига; 2006. 672 с.

References

Kryminal'nyi protsesual'nyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Internet]. 2013 [tsytovano 2021 Ser 03];9-10. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (in Ukrainian)

Instruktsiia pro provedennia sudovo-medychnoi ekspertyzy [Instructions for forensic examination]. Instruktsiia Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 17.01.1995 № 6. Kyiv: MOZ Ukrainy; 1995. 75 s. (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy Pro sudovu ekspertyzu [Law of Ukraine On Forensic Examination]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Internet]. 1994 [tsytovano 2021 Ser 03];28:232. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (in Ukrainian)

Pro rozvytok i vdoskonalennia sudovo-medychnoi sluzhby Ukrainy [On the development and improvement of the forensic service of Ukraine]. Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 17.01.1995 № 6. Kyiv: MOZ Ukrainy; 1995. 75 s. (in Ukrainian)

Evers LH, Bhavsar D, Mailänder P. The biology of burn injury. Exp Dermatol. 2010;19(9):777-83. doi: 10.1111/j.1600-0625.2010.01105.x

Saukko P, Knight B. Knight’s forensic pathology. 4rd ed. London: Edward Arnold Ltd.; 2016. 665 р.

Madea B, editor. Handbook of Forensic Medicine. Hoboken: Wiley-Blackwell; 2014. 1314 p.

Dettmeyer RB, Schütz HF, Verhoff MA. Forensic medicine: fundamentals and perspectives. Berlin: Springer-Verlag; 2014. 584 p. doi: 10.1007/s00414-014-0969-1

Ar'ev TYa. Termicheskie porazheniya [Thermal lesions]. Leningrad: Meditsina; 1966. 704 s. (in Russian)

World Health Organization. Management of burns [Internet]. 2003 [cited 2021 Aug 03]. Available from: https://www.who.int/surgery/publications/Burns_management.pdf

Fistal' EYa, Kozinets GP, Samoylenko GE, Nosenko VM, Fistal' NN, Soloshenko VV. Kombustiologiya [Combustiology]. Donetsk; 2005. 315 s. (in Russian)

Lisovyi AS, Holubovych LL, Holubovych PL. Sudova medytsyna [Forensic Medicine]. Kyiv: Atika; 2008. 484 s. (in Ukrainian)

Kozynets' HP, Sliesarenko SV, Sorokina OIu, Klyhunenko OM, Tsyhankov VP. Opikova travma ta yii naslidky. Kerivnytstvo dlia praktychnykh likariv [Burn injury and its consequences. A guide for general practitioners]. Dnipropetrovs'k: Presa Ukrainy; 2008. 224 s. (in Ukrainian)

Advanced Burn Life Support Course. Provider manual 2018 update [Internet]. Chicago: American burn association; 2018 [cited 2021 Aug 03]. Available from: http://ameriburn.org/wp-content/uploads/2019/08/2018-abls-providermanual.pdf

Paramonov BA, Porembskiy YaO, Yablonskiy VG. Ozhogi [Burns]. Sankt-Peterburg: SpetsLit; 2000. 488 s. (in Russian)

Hettiaratchy Sh, Papini R. Initial management of a major burn: II – assessment and resuscitation. BMJ. 2004;329(7457):101-3. doi: 10.1136/bmj.329.7457.101

Jackson DM. A historical review of the use of local physical signs in burns. Br J Plast Surg. 1970;23(3):211-8. doi: 10.1016/s0007-1226(70)80044-3

Pro systemu kombustiolohichnoi dopomohy v Ukraini [About the system of combustiological care in Ukraine]. Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 30.09.2013 № 838[Internet]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 2013 [tsytovano 2021 Ser 03]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2026-13#Text (in Ukrainian)

Zaval'niuk AKh. Sudova medytsyna [Forensic Medicine]. 2-he vyd. Ternopil': Ukrmedknyha; 2006. 672 с. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження